Aquaponic & iVAs

Home » Aquaponic & iVAs

1. Giới thiệu công nghệ AQUAPONIC

Aquaponic là một hệ thống sản xuất cộng sinh giữa rau và cá. Chất thải từ cá được chuyển hóa bởi một hệ vi khuẩn, sản phẩm sau khi được chuyển hóa bởi hệ vi khuẩn này được bơm lên hệ thống giá thể cung cấp dinh dưỡng cho rau. Sau đó nước tự nhiên được làm sạch và trở lại bể cá. Aquaponic thích hợp cho những môi trường bị hạn chế diện tích đất và nguồn nước.

chuyen-doi-chat-thai-02
chuyen-doi-chat-thai-04

Hình ảnh 1 và 2: Hệ thống Aquaponic trồng rau nuôi cá kết hợp

chuyen-doi-chat-thai-05
chuyen-doi-chat-thai-06

Hình ảnh 3 và 4: Sản phẩm rau mầm từ mô hình Aquaponic

2. IVAs (Integrated Aqua-Vegeculture System)

IVAs là một công nghệ được phát triển dựa trên nguyên lý của mô hình Aquaponic bởi Chuyên gia Gary Donalson, Quốc tịch: Australia. Ông đã cải tiến vật liệu làm giá thể của hệ thống Aquaponic thông thường bằng loại vật liệu khác: Cát, đây là loại vật liệu vô cùng nhiều tại đất nước ông. Tuy nhiên không phải loại cát nào cũng có đủ tiêu chuẩn để làm cát cho hệ thống IVAs. Ông đã xây dựng một khái niệm cho loại cát mà ông sử dụng đối với hệ thống này, Cát IVAs. Hệ thống IVAs sẽ rất thích hợp để áp dụng cho các vùng hải đảo, nơi có nhu cầu rất lớn về nguồn rau xanh và rất giàu có về loại cát thích hợp.

chuyen-doi-chat-thai-07
chuyen-doi-chat-thai-08

Hình ảnh 5 và 6: Hệ thống IVAs