Đăng ký đề án BVMT đơn giản

Home » Đăng ký đề án BVMT đơn giản

Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT. Công ty sẽ thay mặt chủ đầu tư đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho dự án với nội dung và trình tự như sau:

Trình tự, thủ tục lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

Công ty sẽ lập hồ sơ đề nghị xác nhận đề án BVMT đơn giản cho chủ dự án theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT gồm:

  • Các đối tượng đăng ký tại Sở TN&MT (các đối tượng có quy mô tương đương các đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT) hoặc UBND cấp huyện: một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản theo mẫu tại Phụ lục 13 và 03 bản đề án BVMT đơn giản theo mẫu tại Phụ lục 14a.
  • Trường hợp UBND cấp xã, phường được ủy quyền: một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản theo mẫu tại Phụ lục 13 và 03 bản đề án đơn giản theo mẫu tại Phụ lục 14b.

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

  • Công ty sẽ thay mặt chủ dự án gửi hồ sơ đề án BVMT đơn giản đến Sở TN&MT hoặc UBND cấp Quận, huyện (hoặc ủy quyền cho UBND cấp phường, xã) đề nghị xác nhận.
  • Thời hạn xác nhận khoảng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.