Cơ Cấu Tổ Chức

Home » Cơ Cấu Tổ Chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện tại, cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:

  • Ban Giám đốc: 03 người (01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc)
  • Phòng chức năng (04 phòng): gồm P. Hành chính – Kế toán, P. Kinh doanh.

Dự án và P. Công nghệ xử lý (với 01 đội thi công).

Cố vấn kỹ thuật: 01 chuyên gia (TS. Paul Olivier)