Đăng ký Giấy phép xả thải

Home » Đăng ký Giấy phép xả thải

Đối với dự án có phát sinh nước thải sinh hoạt/ sản xuất xả nước thải vào nguồn nước có quy mô vượt 10m3/ ngày đêm đều phải đăng ký giấy phép xả thải với Chi cục Bảo vệ Môi trường. Công ty sẽ thay mặt chủ dự án đăng ký giấy phép xã thải theo qui định của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT Nghị định 149/2004/NĐ-CP.