Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Home » Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án; phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nếu không thuộc các đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì Công ty sẽ thay mặt chủ đầu tư thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án với nội dung và trình tự như sau:

Trình tự, thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường BVMT:

  • Thời điểm đăng ký kế hoạch BVMT: thực hiện Kế hoạch BVMT trong giai đoạn chuẩn bị dự án.
  • Hồ sơ đề nghị xác nhận kế hoạch BVMT theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
  • Các đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Phụ lục 5. Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, thành phần hồ sơ gồm: ba (03) bản kế hoạch BVMT theo mẫu tại Phụ lục 5.4, Phụ lục 5.5 và một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
  • Các đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện, thành phần hồ sơ gồm: ba (03) bản kế hoạch BVMT theo mẫu tại Phụ lục 5.6 và một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường BVMT:

  • Công ty sẽ thay mặt chủ dự án gửi hồ sơ kế hoạch BVMT đến Sở TN&MT hoặc UBND cấp huyện (hoặc UBND cấp xã được UBND cấp huyện uỷ quyền) đề nghị xác nhận.
  • Thời gian xác nhận kế hoạch BVMT: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.