Hệ Thống Xử Lý Chất Thải Rắn


CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Dự án: Thi công, cải tạo và lắp đặt lò đốt chất thải rắn nguy hại.
Chủ đầu tư: Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc.
Công suất: 50 kg/h