Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường ĐTM

Home » Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường ĐTM

Nhân sự của Công ty TNHH Nước và Môi trường Sài Gòn (SAWAEN) hơn 10 năm kinh nghiệm về thực hiện các dự án ĐTM cấp Bộ TNMT, Sở TNMT cũng như các dự án quốc tế… sẽ tư vấn cho quý khách quy trình thực hiện nhanh nhất và đảm bảo báo cáo được thông qua hội đồng nghiệm thu với kinh phí hợp lý. Quy trình cụ thể như sau:

Trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án nếu phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc các đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì Công ty sẽ thay mặt chủ đầu tư thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án với nội dung và trình tự như sau:

Trình tự, thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM:

  • Công ty sẽ tổ chức quan trắc môi trường và tham vấn ý kiến của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án: thay mặt chủ đầu tư gửi báo cáo ĐTM và văn bản theo mẫu tại Phụ lục 2.4 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT đến UBND cấp xã. Tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư nơi chịu tác động trực tiếp của dự án theo hình thức họp cộng đồng dân cư do chủ dự án và UBND xã chủ trì, biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư theo mẫu tại Phụ lục 2.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT . Thời hạn phản hồi của UBND cấp xã tối đa mười lăm ngày làm việc, nếu không có văn bản phản hồi là chấp thuận việc thực hiện dự án.
  • Công ty sẽ thay mặt chủ đầu tư nộp phí thẩm định trước khi Hội đồng thẩm định thẩm định dự án.
  • Công ty sẽ giao nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT gồm: Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM (Phụ lục 2.1); Bảy (07) bản báo cáo ĐTM của dự án theo mẫu quy định (Phụ lục 2.2 và 2.3) và Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác (Nếu chủ đầu tư không có, Công ty sẽ thay chủ đầu tư để lập báo cáo đầu tư…)

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

  • Thẩm định: sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý sẽ tổ chức hội đồng thẩm định dự án. Công ty sẽ thay mặt chủ dự án để trình bày và giải trình trước hội đồng thẩm định, chủ dự án có trách nhiệm tham dự họp thẩm định cùng với công ty hoặc ủy quyền đại diện tham dự. Sau khi nhận được biên bản họp Hội đồng thẩm định, công ty sẽ hoàn thiện và bổ sung đầy đủ các nội dung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và trình phê duyệt dự án.
  • Phê duyệt: Sau khi hoàn thiện chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng thẩm định, Công ty sẽ trình hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án như sau:

          + Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung.

        + Năm (05) bản báo cáo ĐTM sau khi được chỉnh sửa được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa) kèm theo 01 đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).