Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Home » Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Các dự án, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ sau khi được phê duyệt các thủ tục về môi trường và đi vào vận hành chính thức phải thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo ĐTM/đề án BVMT chi tiết được phê duyệt và báo cáo định kỳ gửi về Sở TN&MT.