Đăng ký đề án BVMT chi tiết

Home » Đăng ký đề án BVMT chi tiết

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 nhưng chưa lập thủ tục về môi trường và có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo ĐTM quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM và được quy định chi tiết tại phụ lục 1a kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT. Công ty sẽ thay mặt chủ đầu tư lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết  cho dự án với nội dung và trình tự như sau:

Trình tự, thủ tục lập đề án bảo vệ môi trường BVMT chi tiết

  • Trong quá trình lập đề án chi tiết, Công ty sẽ tiến hành thực hiện tham vấn ý kiến của UBND cấp xã và tham vấn cộng đồng dân cư.
  • Công ty sẽ thay mặt chủ dự án nộp phí thẩm định đề án BVMT chi tiết tại Sở TN&MT để thẩm định đề án chi tiết với mức phí thẩm định tương đương với mức phí thẩm định báo cáo ĐTM.
  • Công ty sẽ thay mặt chủ đầu tư trình hồ sơ đề nghị thẩm định theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT: một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu tại Phụ lục 2; bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu tại Phụ lục 3 và 01 đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường BVMT chi tiết

  • Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý sẽ tổ chức đoàn kiểm tra thực tế. Công ty sẽ phối hợp với chủ dự án tiếp và trả lời đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở.
  • Sau khi có ý kiến của đoàn kiểm tra, Công ty sẽ chỉnh sửa, bổ sung đề án theo yêu cầu và gửi ba (03) bản đề án chi tiết theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT có đóng dấu giáp lai kèm theo một (01) đĩa CD ghi đề án đã chỉnh sửa, văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung gửi Sở TN&MT.