Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Home » Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Tải tại đây: Nghị định số 18_2015_NĐ-CP của Chính phủ