Sổ chủ nguồn thải

Home » Sổ chủ nguồn thải

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng quá 600 kg/năm thì phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở TN&MT nơi phát sinh CTNH. Công ty sẽ thay mặt chủ dự án đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở TN&MT với trình tự và nội dung như sau:

  • Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH gồm: đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
  • Nộp 01 (một) hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trực tiếp đến Sở TN&MT nơi có cơ sở phát sinh CTNH.
  • Thời hạn cấp Sổ chủ nguồn thải CTNH khoảng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tái sử dụng, tái chế,… thì thời hạn cấp sổ khoảng 30 ngày.