Thông tư 02/2005/TT-BTNMT

Home » Thông tư 02/2005/TT-BTNMT

Thông tư 02/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 149/2004/NĐ-CP về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành

Tải tại đây: 02_2005_TT-BTNMT