Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Home » Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Tải tại đây: thong-tu_27_2015_tt-btnmt