Xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Home » Xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Công ty sẽ thay mặt chủ dự án thuộc các đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và gửi Sở TN&MT để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức. Thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, như sau:

  • Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo mẫu tại Phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT; Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm bản sao báo cáo ĐTM của dự án đã được phê duyệt; Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo mẫu tại Phụ lục 3.2. Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, công ty sẽ lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án.
  • Thời gian cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT: khoảng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng; khoảng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp phải lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.

Trường hợp công trình chưa đáp ứng yêu cầu, khi nhận được văn bản của cơ quan kiểm tra thì công ty sẽ thay mặt chủ dự án báo cáo bằng văn bản những thay đổi liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án để được xem xét, xác nhận theo quy định.